למה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים?

בס"ד 

ראשית יש לדעת, שבעצם כל דבר הקורה בבריאה נקרא נס, שכן ממבט הגיוני, אין הסבר שיכול להניח את הדעת לפעילותם של אותם דברים. לדוגמה, ירידת גשמים, צמיחת אילנות, קיומם של בעלי החיים, תפקוד האדם, גם אם המדע יכול להסביר איך הם פועלים, הוא לא יכול להסביר את הכוח הראשוני שברא אותם ואת הכוח השורשי המניע אותם. כך הוא הדבר בכל פרט ופרט מחלקי הבריאה וכך הוא הדבר בכל דבר ודבר שקורה לאדם במשך ימי חייו. הנהגת העולם הטבעית היא נס גדול ועצום.

מי שלא מתבונן בדבר ולא מעמיק את מחשבתו בכך, לא מרגיש כלל את אין ספור הניסים שקורים בעולם בכל רגע ורגע. אצלו הטבע הוא דבר מובן מאליו. לכן ניסים אלו נקראים ניסים נסתרים.

יוצא אם כן, שבכדי שהבריאה תוכל להתקיים, חייבים כל הזמן שיהיו ניסים בעולם - ניסי הטבע, וזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים.

הדברים האמורים מסבירים מדוע הקדוש ברוך הוא מפעיל בדרך ניסית את הטבע, אך בנוסף לעיתים הוא יתברך עושה לנו ניסים מעל חוקי הטבע, מה שנקרא ניסים גלויים. את הסיבה לעשיית ניסים כאלו צריכים עדיין להסביר...

ובכן, הרמב"ן לימד אותנו, שמטרת הניסים שמעל הטבע היא בכדי שנכיר באמצעותם את מציאות הבורא ואת העובדה שהיא המנהיג של הבריאה. שנבין שלא רק את הניסים הגלויים הקדוש ברוך הוא עושה, את כל כל מה שקורה בבריאה הוא עושה, דהיינו הניסים הנסתרים שהם כאמור הטבע. ההגעה לאמונה מוחשית כזו היא תכלית האדם בעולם, ועלינו לעשות עבודה עצמית עד שנזכה בעזרת השם יתברך להגיע לדרגת אמונה זו.

נביא בזאת חלק מדבריו הנפלאים של הרמב"ן: " ... כאשר ירצה האלוקים בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשנוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות (כפירה) האלה כולם, כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוק מחדשו, ויודע ומשגיח ויכול. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחלה מפי נביא, יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה, כי ידבר האלוקים את האדם ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים, ותתקיים עם זה התורה כולה.

... וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה. שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו. וכוונת רוממות הקול בתפילות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפילת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו.

... ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר. ויתפרסמו הניסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבוא ביעודי התורה בענין הברכות והקללות, כמו שאמר הכתוב 'ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלוקי אבותם' - שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מאת ה' בעונשם. ואמר בקיום 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'".