כמה טוב לתת צדקה

בס"ד
  
מעלתה של מצות הצדקה גדולה עד מאד.

חז"ל לימדונו, ש"שקולה צדקה כנגד כל המצוות". (מסכת בבא בתרא דף ט' ע"א)

ובגמרא במסכת סוכה כתוב: "גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות, שנאמר (משלי כ"א, ג') 'עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח'". (דף מ"ט ע"ב)

במסכת בבא בתרא נאמר: "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר (ישעיהו נ"ו, א') 'כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות'". (דף י' ע"א)

ועוד מובא שם: "כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה, שלום גדול ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים".

אומרים חז"ל: "בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם אדם מביא דורון גדול למלך ספק מקבלין אותו הימנו ספק אין מקבלין אותו הימנו, [ואם תמצא לומר מקבלים אותו ממנו] ספק רואה פני המלך ספק אינו רואה פני המלך, והקדוש ברוך הוא אינו כן, אדם נותן פרוטה לעני, זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר (תהלים י"ז, ט"ו) 'אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך'". (שם)

"שאלו את שלמה בן דוד 'עד היכן כחה של צדקה?' אמר להן 'צאו וראו מה פירש דוד אבא (תהלים קי"ב, ט') פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד'. רבי אבא אמר מהכא (מכאן) (ישעיהו ל"ג, ט"ז) 'הוא מרומים ישכון מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים'. מה טעם מרומים ישכון מצדות סלעים משגבו? משום דלחמו נתן ומימיו נאמנים". (שם ע"ב)

למצות צדקה יש כוח עצום להצלה מגזירות לא טובות שלא עלינו.

ידועים דברי שלמה המלך עליו השלום האומר: "וצדקה תציל ממוות".

שלמה המלך לא מסתפק בלכתוב פעם אחת בספרו משלי שצדקה תציל ממוות, הוא חוזר על אותן מילים פעמיים, פעם אחת בפרק י' פסוק ב' ופעם נוספת בפרק י"א פסוק ד'. נשאלת השאלה מדוע שלמה המלך ראה לנכון לחזור פעמיים על אותן מילים?

תשובה לשאלה זו ניתנה ע"י רבי יוחנן כמובא במסכת בבא בתרא (שם), וזה לשון הגמרא: "שתי צדקות הללו למה? אחת שמצילתו ממיתה משונה ואחת שמצילתו מדינה של גיהנם".

אומר הגאון מוילנא זצ"ל: "הצדקה, לא די שהיא טובה בעצם, אלא גם מועילה יותר מכל דבר שתציל אותו אף מהמוות, ואין דבר מועיל בעולם יותר מזה". (פירוש הגר"א על משלי, י', ב')

בדברי רבותינו זצ"ל מצאנו עוד רבות על מעלתה, כוחה ושכרה של מצות הצדקה, ולנו לא נותר אלא לקיים את המצוה הנפלאה הזו בהידור ובשמחה.