סגולת אמירת הקטורת

בס"ד
  
סגולה ידועה היא, לקרוא את פרשת הקטורת, וכך נכתב על סגולה זו בספר "סדר היום":

"עניין הקטורת הוא עניין גדול, כאשר כתבנו למעלה, והוא אשר מקשר העולמות כולם בשמו, כי 'קשר' הוא בלשון הקודש, ו'קטר' בלשון תרגום, והוא מבטל המוות ועוצר המגיפה ומסלק רוח רעה וכל המקטרגים מכל העולם, כאשר כתוב בזוהר במקומות רבים.

ולכן ראוי לכל בעל נפש להשתדל בכל עוז לאמרה בכל יום פעמיים בבוקר ובערב ולכוון בו מילה במילה, ותעלה שיח שפתותינו במקום קרבנותינו, וגורם לנו ברכה והצלחה והרווחה בכל מעשה ומשלח ידינו, ומעשיר ואינו בא לידי עניות הזהיר בו.

וכן מצינו (יומא כ"ו ע"א) בכהנים המקטירים אותו, שכל כהן שזכה בו פעם אחת לא הוצרך להקטיר בו פעם אחרת, מפני שנתברך במעשה ידיו, והיו הכהנים שלא זכו בו מעולם מפיסים בו כדי לזכות בהקטרתו להתברך בהרווחת מזונותיהם. וכן יהיה העניין למי שמדקדק בקריאתו בכל יום כראוי בבוקר ובערב, יזכה להרווחת מזונותיו בלי ספק". עד כאן לשונו.

בספר "סגולות ישראל" (ערך "קטורת") נאמר: "בסדר היום כתב לאמר החושש עליו עליו ועל נפשו ראוי להשתדל בכל עוז בעניין זה ולכתוב כל עניין הקטורת בקלף כשר בכתב אשורית, ולקרות אותה בבוקר ובערב... ואמירת הקטורת וכוונת סממנים הוא סיוע גדול לחזור בתשובה כמו שכתבו גורי האריז"ל".

מהמסופר בתורה בספר במדבר (פרק י"ז, י"א-י"ג) ניתן לראות את כוחה של הקטורת לעצירת מגיפות רעות חלילה, שכן נאמר שם לגבי המגפה שפרצה בעם בעקבות מחלוקתו של קורח: "ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף. ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם. ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה".

ובגמרא במסכת שבת (דף פ"ט ע"א") נאמר על כך: " אף מלאך המות מסר לו (למשה רבנו) דבר שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על העם ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו' ".

בספר "חסד לאברהם" כתוב: "דע כי קריאת פיטום הקטורת יש בו כוח סגולי להבריח כל סנקליטין (יועציו ושריו) של מלך".